RETAIL MANAGEMENT & IT

 Dr. C Krishna Priya  
 Faculty
 Email: krishnapriyarams@gmail.com